İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İHALE İLANI OSMANİYE MERKEZ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

OSMANİYE MERKEZ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Osmaniye Merkez 24 Derslikli  Yeni Mahalle  Ortaokulu Zemin İyileştirme ve Yapım İşi    Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer  almaktadır:
1 – İdarenin 
a) Adresi     :Osmaniye Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Adnan Menderes Mahallesi Yeni Hükümet konağı M Blok Kat: 2  OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası  :Tel :0328 826 20 15    -Fax : 0328 826 20 15
2 – İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı   :Projesine göre 1 adet 24 derslikli Okul İnşaatı Yapımı
b) Yapılacağı yer    :Merkez/ Osmaniye
c) İşe başlama tarihi   :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş)  gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi     :Yer tesliminden itibaren 240  ( ikiyüz  kırk)  takvim günüdür.
3 – İhalenin 
a) Yapılacağı yer    :Adnan Menderes Mah. Yeni Hükümet Konağı M Blok Kat:1  (Vali Yard. Makam Odası) OSMANİYE
b) Tarihi ve saati    :08.07.2013 Pazartesi Günü saat: 14.00
4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve
sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen  teklif mektubu ,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin  % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu işi veya benzer
işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.3.1 Bu ihalede benzer iş olarak, 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan (B) üst yapı grubu III. Grup Bina işleri  benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.3.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 – İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 – İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
8.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 (yüz) TL bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
9 – Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar… [ Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Adnan Menderes Mah. Yeni Hükümet Konağı M Blok Kat:2 OSMANİYE.]
adresine elden teslim edilecektir.
9 – İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir.. İhale
sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle
Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10 – İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz)   takvim günüdür.
12 – Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Birliğimiz İhale Kanununa tabii
değildir.
13- Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                      İD:228